ท่อสั้นหน้าจาน SSR ES1-สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ  
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

ตรา เอสซีจี
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
55 (2) 667.50 838.38 1,085.80 -
65 (2 1/2) 704.88 894.45 1,116.95 -
80 (3) 736.92 930.05 1,152.55 -
100 (4) 983.45 1,232.65 1,548.60 -
150 (6) 1,984.70 2,465.30 3,106.10 -
200 (8) 2,972.60 3,720.20 4,414.40 -
250 (10) 4,263.10 5,357.80 6,675.00 -
300 (12) 5,598.10 6,950.90 8,695.30 -
350 (14) - 10,324.00 12,602.40 -
400 (16) - 12,922.80 15,824.20 -
ตรา ท่อน้ำไทย
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
55 (2) 690.00 866.64 1,122.40 -
65 (2 1/2) 728.64 924.60 1,154.60 -
80 (3) 761.76 961.40 1,191.40 -
100 (4) 1,016.60 1,274.20 1,600.80 -
150 (6) 2,051.60 2,548.40 3,210.80 -
200 (8) 3,072.80 3,845.60 4,563.20 -
250 (10) 4,406.80 5,538.40 6,900.00 -
300 (12) 5,786.80 7,185.20 8,988.40 -
350 (14) - 10,672.00 13,027.20 -
400 (16) - 13,358.40 16,357.60 -
ตรา 3A
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
55 (2) 540.00 678.24 878.40 -
65 (2 1/2) 570.24 723.60 903.60 -
80 (3) 596.16 752.40 932.40 -
100 (4) 795.60 997.20 1,252.80 -
150 (6) 1,605.60 1,994.40 2,512.80 -
200 (8) 2,404.80 3,009.60 3,571.20 -
250 (10) 3,448.80 4,334.40 5,400.00 -
300 (12) 4,528.80 5,623.20 7,034.40 -
350 (14) - 8,352.00 10,195.20 -
400 (16) - 10,454.40 12,801.60 -
ตรา เสือ
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
55 (2) 667.50 838.38 1,085.80 -
65 (2 1/2) 704.88 894.45 1,116.95 -
80 (3) 736.92 930.05 1,152.55 -
100 (4) 983.45 1,232.65 1,548.60 -
150 (6) 1,984.70 2,465.30 3,106.10 -
200 (8) 2,972.60 3,720.20 4,414.40 -
250 (10) 4,263.10 5,357.80 6,675.00 -
300 (12) 5,598.10 6,950.90 8,695.30 -
350 (14) - 10,324.00 12,602.40 -
400 (16) - 12,922.80 15,824.20 -
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 5 หนา 8.5 หนา 13.5
55 (2) 667.50 838.38 1,085.80 690.00 866.64 1,122.40 540.00 678.24 878.40 667.50 838.38 1,085.80 -
65 (2 1/2) 704.88 894.45 1,116.95 728.64 924.60 1,154.60 570.24 723.60 903.60 704.88 894.45 1,116.95 -
80 (3) 736.92 930.05 1,152.55 761.76 961.40 1,191.40 596.16 752.40 932.40 736.92 930.05 1,152.55 -
100 (4) 983.45 1,232.65 1,548.60 1,016.60 1,274.20 1,600.80 795.60 997.20 1,252.80 983.45 1,232.65 1,548.60 -
150 (6) 1,984.70 2,465.30 3,106.10 2,051.60 2,548.40 3,210.80 1,605.60 1,994.40 2,512.80 1,984.70 2,465.30 3,106.10 -
200 (8) 2,972.60 3,720.20 4,414.40 3,072.80 3,845.60 4,563.20 2,404.80 3,009.60 3,571.20 2,972.60 3,720.20 4,414.40 -
250 (10) 4,263.10 5,357.80 6,675.00 4,406.80 5,538.40 6,900.00 3,448.80 4,334.40 5,400.00 4,263.10 5,357.80 6,675.00 -
300 (12) 5,598.10 6,950.90 8,695.30 5,786.80 7,185.20 8,988.40 4,528.80 5,623.20 7,034.40 5,598.10 6,950.90 8,695.30 -
350 (14) - 10,324.00 12,602.40 - 10,672.00 13,027.20 - 8,352.00 10,195.20 - 10,324.00 12,602.40 -
400 (16) - 12,922.80 15,824.20 - 13,358.40 16,357.60 - 10,454.40 12,801.60 - 12,922.80 15,824.20 -
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า