หน้าจานเรียบช่วงสั้น สีฟ้า

ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานการก่อสร้าง มีคุณสมบัติ  
– คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น
– ไม่เป็นสนิม
– ไม่ลามไฟ
– ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
– ทนต่อสภาพกรดด่าง
– ปลอดภัยจากสารพิษ
– เป็นฉนวนไฟฟ้า
– ทนทานต่อแสงแดด
– น้ำหนักเบา

ตรา เอสซีจี
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 218.94 - -
35 (1 1/4) 288.36 - -
40 (1 1/2) 320.40 352.44 -
55 (2) 459.24 534.00 -
65 (2 1/2) 635.46 747.60 -
80 (3) 865.08 971.88 -
100 (4) 1,121.40 1,250.45 -
125 (5) 1,508.55 1,682.10 -
150 (6) 2,131.55 2,394.10 -
200 (8) 2,736.75 3,301.90 -
250 (10) 3,960.50 4,806.00 -
300 (12) 4,788.20 6,212.20 -
ตรา ท่อน้ำไทย
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 226.32 - -
35 (1 1/4) 298.08 - -
40 (1 1/2) 331.20 364.32 -
55 (2) 474.72 552.00 -
65 (2 1/2) 656.88 772.80 -
80 (3) 894.24 1,004.64 -
100 (4) 1,159.20 1,292.60 -
125 (5) 1,559.40 1,738.80 -
150 (6) 2,203.40 2,474.80 -
200 (8) 2,829.00 3,413.20 -
250 (10) 4,094.00 4,968.00 -
300 (12) 4,949.60 6,421.60 -
ตรา ท่อน้ำไทย
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 177.12 - -
35 (1 1/4) 233.28 - -
40 (1 1/2) 259.20 285.12 -
55 (2) 371.52 432.00 -
65 (2 1/2) 514.08 604.80 -
80 (3) 699.84 786.24 -
100 (4) 907.20 1,011.60 -
125 (5) 1,220.40 1,360.80 -
150 (6) 1,724.40 1,936.80 -
200 (8) 2,214.00 2,671.20 -
250 (10) 3,204.00 3,888.00 -
300 (12) 3,873.60 5,025.60 -
ตรา เสือ
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 218.94 - -
35 (1 1/4) 288.36 - -
40 (1 1/2) 320.40 352.44 -
55 (2) 459.24 534.00 -
65 (2 1/2) 635.46 747.60 -
80 (3) 865.08 971.88 -
100 (4) 1,121.40 1,250.45 -
125 (5) 1,508.55 1,682.10 -
150 (6) 2,131.55 2,394.10 -
200 (8) 2,736.75 3,301.90 -
250 (10) 3,960.50 4,806.00 -
300 (12) 4,788.20 6,212.20 -
ขนาด มม. (นิ้ว) ราคา บาท/ชิ้น หน้าจาน พีวีซี หน้าจาน เหล็ก
ตราเอสซีจี ตราท่อน้ำไทย ตรา3A ตราเสือ
หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5 หนา 8.5 หนา 13.5
25 (1) 218.94 - 226.32 - 177.12 - 218.94 - -
35 (1 1/4) 288.36 - 298.08 - 233.28 - 288.36 - -
40 (1 1/2) 320.40 352.44 331.20 364.32 259.20 285.12 320.40 352.44 -
55 (2) 459.24 534.00 474.72 552.00 371.52 432.00 459.24 534.00 -
65 (2 1/2) 635.46 747.60 656.88 772.80 514.08 604.80 635.46 747.60 -
80 (3) 865.08 971.88 894.24 1,004.64 699.84 786.24 865.08 971.88 -
100 (4) 1,121.40 1,250.45 1,159.20 1,292.60 907.20 1,011.60 1,121.40 1,250.45 -
125 (5) 1,508.55 1,682.10 1,559.40 1,738.80 1,220.40 1,360.80 1,508.55 1,682.10 -
150 (6) 2,131.55 2,394.10 2,203.40 2,474.80 1,724.40 1,936.80 2,131.55 2,394.10 -
200 (8) 2,736.75 3,301.90 2,829.00 3,413.20 2,214.00 2,671.20 2,736.75 3,301.90 -
250 (10) 3,960.50 4,806.00 4,094.00 4,968.00 3,204.00 3,888.00 3,960.50 4,806.00 -
300 (12) 4,788.20 6,212.20 4,949.60 6,421.60 3,873.60 5,025.60 4,788.20 6,212.20 -
 • ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของสินค้านั้นๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้สินค้ากับสารเคมีทุกชนิด หากมีความจำเป็นต้องใช้ต้องศึกษาตารางความทนทานต่อสารเคมีในคู่มือทุกครั้ง
 • ห้ามใช้กับน้ำ 60◦C ซึ่งอาจทำให้ท่อเสียรูปทรงและเกิดการรั่วซึมได้
 • หลังจากการติดตั้งให้ทำการทดสอบแรงดันตามมาตรฐานการทดสอบแรงดันน้ำ ถ้าทำการทดสอบแรงดันเกินกว่ามาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 • ผลิตภัณฑ์ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซีแข็ง (Rigid PVC)
 • คงทนต่อสภาวะอากาศความชื้น ไม่เป็นสนิม ไม่ลามไฟ
 • ทนทานต่อแรงดันและแรงกด
 • ทนต่อสภาพกรดด่าง
 • ปลอดภัยจากสารพิษ
 • เป็นฉนวนไฟฟ้า
 • ทนทานต่อแสงแดด
 • น้ำหนักเบาศักยภาพที่เหนือกว่าของ ท่อเอสซีจี
 • คุณภาพที่เหนือกว่า
 • การบริการที่เหนือกว่า
 • ความพร้อมที่เหนือกว่า