คลังกระเบื้อง

91 หมู่ 5 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแข จังหวัดสระบุรี 18320

91 หมู่ 5 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแข จังหวัดสระบุรี 18320

ผู้จัดการ

ชื่อ ประคอง บุญศรี (คอง)

ผู้จัดการจังหวัด สระบุรี

พนักงานขาย

ชื่อ นิภาพร หมื่นสา (จุ๋ม)

พนักงาน

พนักงานขาย

ชื่อ ประพิมพรรณ เพ็งภาค (กระแต)

พนักงาน

พนักงานขาย

ชื่อ เบญจวรรณ ไพรวิจิตร (นิ้ง)

พนักงาน

พนักงานขาย

ชื่อ ประพิมพรรณ เพ็งภาค (กระแต)

พนักงาน

พนักงานขาย

ชื่อ สุภาวรรณ คำเสนาะ (วุ้น)

พนักงาน

พนักงานขาย

ชื่อ วรารัตน ไพรวิจิตร (หญิง)

พนักงาน